آدرس پستی

احمد آباد مستوفی،  شهرک بهسازی صنایع چوب ایران،  سالن 18B

کدپستی

۳۳۱۳۱۳۶۶۸9

شماره تماس

021-54164600

ایمیل

info@novinserviceco.ir