معرفی و بررسی پمپ پاشش رنگ واگنر آلمان (ویدئو)

بررسی پمپ پاشش رنگ واگنر آلمان

نمایندگی پمپ های پاشش رنگ واگنر آلمان ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﯾﻦ سرویس در ﺟﻬﺖ اﻋﺘﻼی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭗ ﻫﺎی واﮔﻨﺮ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد می‌کند.

ﭼﺮا پمپ پاشش واﮔﻨﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ؟

ﭘﻤﭗ ﻫﺎی واﮔﻨﺮ دارای اﻣﺘﯿﺎزات و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮدی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزات اﺷﺎره ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ:

 • ﭘﺎﺷﺶ رﻧﮓ ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ
 • ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻮای ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﯿﺎل
 • کاهش 40 درﺻﺪی ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف رﻧﮓ
 • ﺗﻔﻨﮓ ﭘﺎﺷﺶ ﺑﺎ دو ﺣﺎﻟﺖ ﭼﺮﺧﺶ
 • تفنگ ﭘﺎﺷﺶ ﺑﺎ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ
 • ﻧﺎزل ﻫﺎی ﭘﺎﺷﺶ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ چهار برابری
 • نازل ﻫﺎی ﭘﺎﺷﺶ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﻻ

امکانات و مزایای پمپ پاشش رنگ واگنر

نوین سرویس زندگی دوباره به ماشین آلات شما

خدمات ما:

 • قطعات اورجینال و ابزارآلات صنعت چوب
 • خرید و فروش ماشین آلات کارکرده
 • خدمات پس از فروش و ارائه انواع سرویس های دوره ای
 • فروش قطعات و تجهیزات و اتوماسیون رنگ‌کاری
 • تولید طیف گسترده از ماشین آلات صنعتی
 • فروش مواد اولیه صنعت چوب

اینستاگرام ما:

 

همراهتان هستیم، همراه ما باشید.

شماره تماس 02154164600

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *